• (+95) 9 799072219, (+95) 9 257787228, (+95) 9 781397434
  • E-mail Us

OUR PROFILE

About Grace IT Software Service Center

Grace IT Software Service Center သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ Web Application မ်ား၊ Domain Name ႏွင့္ Web Hosting မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းသံုး Software မ်ားေရးသားျခင္း၊ Internet ေပၚတြင္ မိမိ၏ေက်ာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း(Company)သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထိေရာက္စြာေၾကာ္ျငာႏုိင္ရန္အတြက္ Website ေရးသားျခင္းမ်ားအားအရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔၏ Website တစ္ခုျခင္းစီ၏ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပံုမ်ားႏွင့္ ထို Website ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

Grace IT Software Service Center သည္

  • လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဝဲလ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးသား ထုတ္လုပ္ျခင္း
  • ကိုယ္ပိုင္ Website မ်ား ဖန္တီး ေရးသားျခင္း
  • အင္တာနက္ လိပ္စာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ အင္တာနက္ ေပၚတြင္ လႊင့္တင္ ေပးျခင္း

စသည့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ လူႀကီးမင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္ဆန္တိက်ၿပီး ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနပါသည္။